فروش سازمانی

برای سفارش لباس به صورت سازمانی فرم زیر را به صورت کامل پر نمایید و در بخش توضیحات نوع لباس مد نظر و تعداد به تفکیک جنسیت را بیان نمایید.